Bezakonje tre?e kandidature Rektora Pavi?a?

Dragi studenti,

prije nekoliko dana smo Vas pozvali da komentirate izbor prof.Ivan Pavi?a za rektora po tre?i put! Dobili smo komentar jedne studentice koja je željela ostati anonimna , u nastavku možete pro?itati komentar!

Poštovani,

Pišem Vam u vezi izbora prof. Pavi?a tre?i put za Rektora. Odmah na po?etku, htjela bih otkloniti dvojbe oko mog identiteta: studiram na jednom od fakulteta Sveu?ilišta, ali kao i spomenuta profesorica ne želim ime iznositi u javnost. Mene, za razliku od nje ?eka još mnogo ispita, a svi znamo kako prolaze oni koji se bune.

Po mom mišljenju (a i mišljenju svih mojih kolega), izbor prof. Pavi?a apsolutno je nezakonit i nikakvim se tuma?enjem ne može u?initi zakonitim. Bez obzira koliko se on i ekipa profesora oko njega trudili. Na?in na koji je zakon “protuma?en” nema uporišta niti u jednoj odredbi zakona, a još manje u pravnoj teoriji ili praksi. Kao prvo, došlo je samo do promjene zakona, što je vrlo bitno za primjetiti ovdje. Naime, promjenom zakona identitet samog Sveu?ilišta nije se promjenio, što zna?i da sve prethodne radnje i imenovanja ostaju zakoniti i ne poništavaju se. Dakle, ?injenica da je prvi mandat prof. Pavi?a odra?en po starom zakonu, u odnosu na Sveu?ilište ništa ne mijenja: on ostaje, postoji i ne može ga se zanemariti dokle god Sveu?ilište u Splitu postojalo. Zna?i, kada bi se Sveu?ilište raspalo i podijelilo na više novih sveu?ilišta, tada bi taj prvi mandat bio znamaren jer je on postojao u odnosu na drugu pravnu osobu (drugo Sveu?ilište). ?ak niti promjenom države (izlaskom iz Jugoslavije), bivši Rektori nisu polagali pravo na ponovne kandidature, tvrde?i da su imenovani po starim zakonima ili  u drugoj državi. Rektor se, ponavljam, imenuje u odnosu na Sveu?ilište i promjene zakona koje ne mjenjaju identitet Sveu?ilišta i ne mogu poništiti odra?ene mandate. Kao drugo, htjela bih razmotriti svrhu i starog i novog zakona i vidjeti jesu li jedinstvene, odnosno nastavljaju li se jedna na drugu. Stari, a i novi zakon, odre?uju da se ista osoba u odnosu na isto Sveu?ilište na poziciju Rektora može imenovati samo dva puta. Zašto? Svrha je obaju (prema tome i novoga!) da sprje?e da se ista osoba imenuje tri ili više puta. Cilj ove odredbe isti je kao i cilj kojim je broj mandata Predsjednika Republike ograni?en na dva: sprije?iti apsolutnu premo? jedne osobe na tako važnom mjestu. Mo? uvijek vodi želji da ju se što duže zadrži i bez zakona, ne bilo mogu?e ograni?iti ju. Dakle, cilj i novog i starog zakona je omogu?iti drugim pojedincima da se na?u na poziciji Rektora, kako bi novim idejama i smjerovima utjecali na razvoj Sveu?ilišta. Odluka o imenovanju prof. Pavi?a tre?i put za Rektora, suprotna je onom najbitnijem u tom zakonu: ograni?enju broja mandata na koji se ista osoba može imenovati. Kada to povežemo sa prvim argumentom, vidljivo je zašto je ovo nezakonita odluka. Kada bi obi?nom promjenom zakona bilo mogu?e poništavati prethodno odra?ene mandate, tada bi svaka promjena zakona povla?ila za sobom posljedicu da se ista osoba može po X puta kandidirati za isto mjesto. Zna?i li to da se prof. Pavi?, ukoliko do?e do ponovne promjene zakona može kandidirati i ?etvrti, peti ili šesti put? Zašto ta ideja nije pala Stipi Mesi?u na pamet? Po ovakvom tuma?enju,”puka” promjena Ustava prakti?ki bi poništila njegova prethodna da mandata. Znamo da on to nije napravio a znamo i zašto: broj mandata ne ra?unaju se u odnosu na važe?i zakon, ve? u odnosu na tijelo gdje se osoba postavlja obavljati funkciju. (vra?amo se, dakle, opet na po?etni argument).

Eto, iz tih razloga držim da je odluka nezakonita. Pitanje je, koji su tek razlozi koji su tijelo(a zna se tko ga ?ini) koje je odlu?ivalo o tuma?enju zakona nagnali na ovu odluku. Ho?e li i što dobiti od Rektora Pavi?a? Kako ?e postupiti ako ova odluka (tj. njihovo tuma?enje) bude oboreno na sudu? Ho?e li, uop?e nezadovoljni profesori ustrajati na borbi protiv odluke o izboru Rektora? Ho?e li podignuti zahtjev za zaštitom zakonitosti? Ja se nadam da ho?e. Na žalost, malo je profesora koji su ustali protiv svega što se doga?alo. Boje li se za svoja radna mjesta? Kakva je to demokratska država u kojoj se bojiš kritizirati, a još više kakvo je ovo Sveu?ilište i kakvi su mladi intelektualci koje ono stvara?

Srda?an pozdrav,

Anonimna studenica kojoj je svega dosta

Poru?ujemo kolegici da je u potpunosti razumijemo, no tu su ?anovi Udruge Studenti za studente koji uvijek idu sa imenom i prezimenom, te ako ikada  budete imali nekakav problem pozivamo Vas da nam se obratite!!! ;)

Još jedanput pozivamo sve studente (anonimno ili imenom i prezimenom)  da nam pišu, ovaj Portal je mjesto gdje je glas studenata splitskog Sveu?ilišta ispred svega!