Bijeli miševi, preparirane sove, mikroskopi, teku?i dušik, svjetlosni kabeli, zbirka školjkaša i leptira – sve je to dio pokusa i prezentacija koji su se u ponedjeljak mogli vidjeti na štandovima na Rivi.

Studenti i djelatnici Sveu?ilišta u Splitu pokazivali su prolaznicima na koji se na?in Sun?eva energija pretvara u elektri?nu, kako eletromagnetska polja utje?u na ljude, kako rade GPS i GSM sustavi, a svi koje je to zanimalo mogli su pogledati i kako izgledaju u infracrvenoj termografiji, odnosno koji im je dio tijela hladniji, a koji topliji.

– Ljude dosta zanima aparat koji služi za detekciju ispravnosti nov?anica. Tako?er, imamo i pokus s perlama koje su osjetljive na ultraljubi?asto zra?enje te izlaganjem dolazi do promjene njihove boje.

No, kad se perle namažu sredstvima koja štite ljudsku kožu pri sun?anju, ništa se ne dogodi. Time smo htjeli pokazati utjecaj ultraljubi?astog zra?enja – kazao nam je Ivan Marasovi? s Katedre za sun?ane ?elije i fotonaponske sustave na FESB-u, dok je Vicko Dori? s FESB-a prolaznicima objašnjavao sve o utjecaju elektromagnetskih polja na ljude, odnosno o zra?enju mobitela i telekomunikacijskih odašilja?a.

Najviše gra?ana okupilo se oko štanda na kojemu su se prikazivali mikrovalovi pomo?u kojih rade mikrovalne pe?nice.

– Iz mikrovalne smo izvadili rotiraju?i tanjur te smo u njoj rastopili ?okoladu. Vidljivo je da se ?okolada rastopila samo na nekim mjestima.

To se doga?a zato što se u pe?nici zagrijava samo onaj dio gdje je titranje strujnog vala ve?e. To dobro znaju studenti, jer se u mikrovalnim pe?nicama u studentskim menzama makne tanjur kako bi više toga moglo stati unutra, pa se zato ?esto dobije hladan sendvi? – rekao nam je Karlo Lelas.

Štandovi su postavljeni povodom tradicionalne manifestacije pod nazivom “Festival znanosti” koja ?e trajati do 24. travnja. U sklopu manifestacije održat ?e se brojna predavanja, radionice, prezentacije i mnoštvo doga?anja.

– Ovo je osmi Festival znanosti, a organizacija jednog ovakvog doga?aja zahtijeva puno strpljenja i mašte.

Znanost ne treba biti nešto što je vezano samo uz sveu?ilišta, nego je cilj da se pokrene interes za znanost me?u djecom i mladima – izjavio je Roko Andri?evi?, prorektor za znanost Sveu?ilišta u Splitu.

Na otvaranju Festivala nastupili su i pjeva?ki zbor “Mirta” te glazbenik Goran Tudor, no okupljene mališane najviše je zanimalo što ?e o znanosti i sportu re?i Blanka Vlaši?.

– Voljela sam fiziku u školi, a i skok u vis je jako povezan s fizikom. Kako se treba odražavati, zašto se treba nagnuti, koja je to sila kad se odražavam, sve je to fizika – rekla je Blanka i poru?ila djeci da obvezno slijede svoje snove.

MARINA DOKOZA