HANFA: “Deset tisu?a kuna za najbolji studentski rad!”

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje zainteresiranim apsolventima ili studentima završne godine studija iz podru?ja ekonomskih znanosti, prava i matematike na podru?ju Republike Hrvatske poziv za dostavu stru?nog rada iz djelokruga rada Agencije.

Ovaj poziv se odnosi na apsolvente i studente završnih godina:

  1. Preddiplomskog i diplomskog sveu?ilišnog studija
  2. Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveu?ilišnog studija
  3. Specijalisti?kog diplomskog stru?nog studija

Stru?ni rad predaje se u formi znanstvenog ?lanka, i to u obliku izvornog znanstvenog ?lanka, preglednog rada ili stru?nog ?lanka. Tri najbolja rada ?e biti nagra?ena sa veoma privla?nom svotom od 10.000,00 kn neto za svaki rad. Cilj ovog projekta je da se studente poveže sa prakti?nim dijelom poslovnog svijeta te ih upozna sa financijskim tržištima.

  • Natje?aj traje do 14. sije?nja 2011. do 16.00 sati.
  • Detaljne informacije o formi i strukturi rada, dodatnoj dokumentaciji te na?inu dostave možete pogledati ovdje.

Što re?i nego krenite svi u pisanje radova jer ova lijepa “svotica” definitivno dobro do?e svakome, a pogotovo studentima u ovim kriznim vremenima.

Poziv u cijelosti možete pro?itati na hanfa.hr!