Na posljednjoj sjednici Senata Sveu?ilišta u Splitu donesena je odluka o pokretanju postupka izbora rektora. Naime, ?etverogodišnji mandat sadašnjeg rektora, dr. Ivana Pavi?a, završava krajem rujna, nakon ?ega bi ga trebao zamijeniti novoizabrani rektor.

Tajno glasovanje

Kandidate za rektora mogu tajnim glasovanjem predložiti vije?a znanstveno-nastavnih sastavnica Sveu?ilišta na svojim sjednicama ili najmanje dvadeset zaposlenika na Sveu?ilištu u znanstveno-nastavnim zvanjima i s radnim odnosom na neodre?eno vrijeme u punom radnom vremenu.

Za rektora može biti predložen i izabran bilo koji redoviti profesor koji sa Sveu?ilištem ima ugovor o radu na neodre?eno vrijeme s punim radnim vremenom, ali postoji i mogu?nost da opet bude izabran Ivan Pavi?, iako je ve? odradio dva mandata.

Prema važe?em Zakonu o visokoj djelatnosti i visokom obrazovanju, kao i po postoje?em Statutu Sveu?ilišta u Splitu usvojenom u velja?i 2005. godine, mandat rektora traje ?etiri godine i može se još jednom ponoviti, no sa Splitskog sveu?ilišta su poru?ili da je još jedan mandat rektora Pavi?a zakonski mogu?.

‘Nije presedan’

- Kako je prof. Ivan Pavi? prvi mandat zapo?eo izborom iz 2006. godine, nema formalno-pravnih zapreka da isti bude kandidiran i biran za drugi mandat. Naime, mandat rektora u razdoblju od 2002. do 2006. po?eo je prije stupanja na snagu citiranog Zakona, odnosno Statuta, pa se prema op?eprihva?enom pravnom stajalištu taj mandat u ovom slu?aju ne uzima u obzir.

Nije rije? o presedanu, jer je ve? bio slu?aj da je ista osoba za rektora izabrana u više od dva mandata, i to na Sveu?ilištu u Osijeku – kažu na Sveu?ilištu.

Koliko ?e biti kandidata za novog rektora te ho?e li rektor Pavi? opet biti kandidiran, odlu?it ?e se na sjednicama fakulteta, a znat ?e se tek krajem travnja.

- Lista kandidata i programi kandidata javno ?e se objaviti na internetskim stranicama Sveu?ilišta i njegovih sastavnica, a kandidati ?e biti i javno predstavljeni – rekao nam je prof. Dragan Bolan?a, prorektor za pravna pitanja Sveu?ilišta u Splitu.

Izvor:Slobodna Dalmacija