U Slobodnoj Dalmaciji od 27. travnja prorektor za pravna i kadrovska pitanja dr. sc. Dragan Bolan?a tuma?i kako sadašnji rektor dr. sc. Ivan Pavi? ima pravo na još jedan mandat. Izvrnutom pravnom logikom, dr. sc. Dragan Bolan?a tuma?i kako sadašnji rektor nije do sada bio dva puta, nego samo jedan put, biran za rektora.

Dr. Bolan?a tvrdi da se drugi izbor rektora Pavi?a 2006. godine, zbog promjene zakona, mora brojiti kao prvi. Poziva se na isti zakon po kome se rektor može birati najviše dva puta i zaklju?uje da dr. sc. Ivan Pavi? ima pravo na još jedan izbor.

Iznena?uje tuma?enje zakona jednog sveu?ilišnog nastavnika prava. On bi trebao znati da zakon iskazuje volju zakonodavca. Kako oba zakona jasno kažu da rektor može biti biran najviše dva puta zaredom, jasna je volja zakonodavca. Poštuju?i volju zakonodavca, a u ovom slu?aju radi se o Saboru jasno je da je dr. Ivan Pavi? ve? dva puta zaredom biran i nema pravo tre?i put biti biran.Prema tuma?enju dr. Bolan?e, Sabor je donio novi zakon i da bi rektorima omogu?io i tre?i izbor. Pitanje je bi li njegovo tuma?enje zakona Sabor podržao? Rektor Pavi? stalno spominje da su mu pravne službe kazale da ima pravo na još jedan mandat. Ako je pismo dr. Dragana Bolan?e tuma?enje tih službi, onda moram kazati da bilo tko može tuma?iti zakone.

Iznena?uje me da se do sada o ovom slu?aju nije izjasnio nitko s Pravnog fakulteta u Splitu, osim spomenutog prorektora. Ne mogu ne primijetiti dvije ?injenice. Prvo, izjava rektora Pavi?a po kojoj on ide na tre?i izbor na temelju uputa pravnih službi je ?udna. Zar rektor ne bi trebala biti osoba koja je sposobna sama razumjeti zakon?

Drugo je “odokativna” metoda rektora. Kazao je da njegovu kandidaturu osporava 40 nastavnika, a to je minoran broj naspram više od tisu?u nastavnika na Sveu?ilištu u Splitu. Rektor je trebao uo?iti da su me?u potpisnicima samo nastavnici u znanstveno-nastavnim zvanjima. Takvih je oko 500. U ovom trenutku Otvoreno pismo Senatu Sveu?ilišta potpisala su 63 nastavnika u zanstveno- nastavnim zvanjima. To ?ini 12,6 posto od ukupnog broja nastavnika i nije minoran postotak…

Oni ?ine dominantan dio Fakultetskog vije?a, a Fakultetsko vije?e donosi sve bitne odluke fakulteta. Rektor Pavi? spominje da su fakultetska vije?a osam fakulteta podržala njegovu kandidaturu. Tema nije tko je podržao njegovu kandidaturu, ve? ima li on zakonskih prava na tre?u kandidaturu!

Dr.sc. Paško Županovi?, Prirodoslovno-matemati?ki fakultet u Splitu

Izvor: Slobodna Dalmacija