- Na dvije sjednice Gradskog vije?a krajem prošle godine bila je to?ka dnevnog reda o Ugrinima. Na prvoj sjednici vije?nicima je data dokumentacija o predmetu, i Vije?e je ovlastilo gradona?elnika da pregovara s obitelji Ugrin i njegovim odvjetnikom. Na drugoj sjednici napravljen je prijedlog nagodbe na 5,25 milijuna kuna koji je na Vije?u prihva?en, a u ugovoru je bilo navedeno i na koji ?e na?in ta naknada biti pla?ena, dakle, nakon što obitelj povu?e sve sporove vezane za to zemljište na Visokoj.

Me?utim, moram napomenuti kako pregovore nije vodio gradona?elnik osobno, ve? kao institucija prema zakonu, a ja sam osobno pregovarao u suradnji s imovinsko-pravnom službom Grada. Nagodba s Gradom nema veze s tzv. pravi?nom naknadom za oduzeto zemljište koju su Ugrini trebali dobiti u iznosu od 11 tisu?a eura – napomenuo je Šundov, dodavši kako ovo nije prvi put da se u Odvjetništvu reagira na ovakav na?in spram Keruma, te da je samo bitno podignuti medijsku prašinu.

- Imali smo dvije opcije – ili se nagoditi ili ?ekati da završe svi sudski sporovi ne znaju?i kako ?e i kada biti okon?ani. Radili smo u interesu Grada, jer smo željeli nastaviti gradnju nathodnika – kazao je Šundov i dodao kako nema ništa protiv da DORH i dalje istražuje slu?aj.

Boro Reji?odvjetnik obitelji Ugrin tako?er nam je kazao kako smatra da nema elemenata kaznenog dijela.

- Ta nagodba ima zakonsku osnovu prema Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunisti?ke vladavine, jer se za oduzeta zemljišta nije pla?ala tržišna cijena. Uvjet nagodbe s Gradom bio je da Ugrini povuku tužbu pred Upravnim sudom kako bi se poništilo kona?no rješenje Ministarstva pravosu?a koje je istovjetno s rješenjem županijskog Ureda za imovinsko pravne poslove, gdje je obitelji Ugrin odre?ena naknada u iznosu od 28.123 kune. Ugrini su ustrajali u svom zahtjevu da im se izvrši povrat zemlje u naturi, a temeljem nagodbe s Gradom povukli su tu tužbu i tu naknadu nisu ni dobili – rekao nam je Reji?.

NIKOLINA LULI?
FOTO: CROPIX

Izvor: Slobodna Dalmacija