Tribina: Upoznaj Bolognu!

Bolonja…Proces u koji je Hrvatska ušla, poput ostalih zemlja Europske Unije, preko no?i i u potpunosti nespremna.

Problemi koje nam stvara ovaj sustav su poprili?ni: Nemobilnost studenata izme?u fakulteta/sveu?ilišta diljem Hrvatske, nedostatak infrastrukturnih uvjeta kojima bi se poboljšala kvaliteta nastave, manjak prakse, titule još nisu u potpunosti definirane/uskla?ene sa tržištem rada i još mnogo toga… Provedbu uz sve navedeno ko?i i „otpor“ velikog broja nastavnika koji nisu spremni na promjene, te pravila prilago?avaju sukladno subjektivnom percipiranju svoga kolegija.

O problemima Bolonjskog sustava se dosta pri?a i na fakultetskim hodnicima, kavama, internetu….  Sada imate priliku da o tome porazgovarate sa stru?nim osobama, te prisustvom na tribini Upoznaj Bolognu! pridonesete ovom doga?aju i promjenama koje su potrebne!

Tribina ?e se održati u utorak, 19. listopada od 16 sati u Info zoni. Gosti tribine su prof.dr.sc. Aleksandar Jakir – voditelj Centra za unaprje?enje kvalitete Sveu?ilista u Splitu i prof.dr.sc. Snježana Knezi? – koordinatorica ECTS bodova Sveu?ilišta u Splitu.

Vidimo se na tribini!