Na natje?aj za studentske programe, koji svake godine raspisuje Studentski zbor Sveu?ilišta u Splitu, prijavljena su 72 projekta, a samo 34 prihva?ena.

Razlog je tome ?injenica da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ove godine smanjilo financijska sredstva namijenjena ovom natje?aju za više od 70 posto. Prošle su godine ta sredstva iznosila više od milijun kuna, a ove je godine iznos smanjen na 300 tisu?a kuna.

– S obzirom da su nam sredstva bila znatno smanjena, vodili smo ra?una da izaberemo projekte koji su zna?ajni za širu studentsku populaciju, odnosno oni projekti koji se provode ve? godinama te su na taj na?in tradicionalni.

Osim toga, prednost su imali i me?unarodni projekti, a svim izabranim projektima pokušali smo dati bar pola traženog iznosa, kako bi bili sigurni da ?e se ti projekti stvarno realizirati – izjavio je Vide Popovi?, predsjednik splitskog Studentskog zbora.

Ukupna sredstva koja su potraživali studenti i studentske udruge iznosila su nešto više od dva milijuna kuna, što je ipak za oko milijun kuna manje nego što se tražilo prošle godine.

Svjesni situacije

– Dugo smo razgovarali o tome da su sredstva smanjena i održali smo nekoliko sastanaka. Studenti su bili svjesni da zbog toga mnogi projekti ne?e pro?i, stoga su i potraživanja bila manja – poru?io je Popovi?.

– Raspodjela sredstava u skladu je s krizom u kojoj se nalazimo, a Studentski zbor je pokušao što ravnomjernije podijeliti sredstva. Mi smo sredstva dobili samo za organizaciju Debatnog turnira u Splitu, iako smo prijavili još pet projekata, a i za ovaj program smo dobili samo manji dio novca. Šteta što nismo dobili više i bit ?e to teško organizirati, ali potrudit ?emo se da uspijemo – kazao nam je Damjan Vuki?, predsjednik splitskog Debatnog društva, a i ostale studentske udruge i organizacije mirno su prihvatile ovakvu raspodjelu sredstava.

Povjerenstvo ?inili studenti i profesori

Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje studentskih programa u 2010. godini predložilo je Povjerenstvo za provedbu natje?aja, kojem su ?lanovi bili pet studenata i dva profesora, a kona?nu odluku donio je Senat Sveu?ilišta u Splitu.

Izvor: Slobodna Dalmacija