Gdje su nestali novci za studentske projekte?!

Dana 11. velja?e 2010., u 16 h u vije?nici Medicinskog fakulteta je održan sastanak studentskih organizacija koji je iniciran od strane Studentskog zbora. Sastanku su nazo?ili predstavnici sljede?ih organizacija: Studenti za studente Split, HAZ, FISEC, ELSA, Debatno društvo, CroMSIC, OCEANUS, AIESEC, Studentski zbor te Sveu?ilišna športska udruga. Glavna tema sastanka je bio predstoje?i natje?aj za studentske projekte kojeg objavljuje SZ. Predsjednik SZ-a Vide Popovi? je iznio priop?enje kako su sredstva za financiranje studentskih projekata smanjena na 30% (ako uzmemo u obzir prijašanje godine/godinu). Naime, prošle godine su sredstva iznosila 1 100 000 kn dok je ove godine taj iznos 300 000kn.

Želimo istaknuti jednu veoma zanimljivu informaciju, o kojoj bi se dalo i trebalo prodiskutirati, a to je da SZ mora izdvojiti iznos ve?i od 800 000 kn za ZDRAVSTVENO OSIGURANJE STUDENATA koji nisu iz RH ( prema rije?ima predsjednika SZ-a radi se o iznosu od 400 kn po studentu/mjesecno). Ta „stavka“ umanjuje sredstva za studentske projekte za velik iznos. Na tom sastanku smo stekli dojam da ni sam predsjednik SZ-a Popovi? V. nije siguran po pitanju ove situacije, kako kaže i sam mora još provjeriti o ?emu se to?no radi. Nadamo se kako ?emo uskoro dobiti relevantne informacije po pitanju ovih sredstava, ali i svih drugih koji su „dobili noge“.

Na splitskom Sveu?ilištu djeluje 11 organizacija (neki više, ve?ina manje). Velika ve?ina tih organizacija postoji ve? dugi niz godina te održavaju postoje?e tradicionalne projekte (npr.sveu?ilišna športska udruga regatu). Troškovi tih projekata (kako je ve?ina me?unarodnog karaktera) dosežu i do nekoliko stotina tisu?a kuna. Na žalost, sadašnja situacija je veliki „udar“ na studentski život koji je na splitskom Sveu?ilištu na veoma niskoj razini. Jedan od razloga je zaigurno veoma mali broj aktivnih studenata, a ovaj „financijski udar“ ?e samo još više smanjiti doga?anja i aktivizam studenata splitskog Sveu?ilišta.

Zasigurno zanimljiv podatak je i taj da neki od najve?ih fakulteta (Ekonomski i Pravni fakultete-prema rije?ima Vide Popovi?a) SZ-u ne upla?uju sredstva koja su sadržana u upisninama koje studenti pla?aju svake godine. Naime, svaki student u listopadu mora platiti upisninu od 200 ili 350kn ( ovisno je li brucoš ili upisuje višu godinu i ovisno o kojem se fakultetu radi), a odre?eni dio pojedina?ne upisnine je predvi?en za uplate SZ-u. Radi se o iznosu od 45 kuna( Svu?ilišnom zboru 30kn, a fakultetskom 15kn).

Citirat ?emo zapisnik sa 19.sjednice(ovdje preuzmite cijeli zapisnik) senata splitskog Sveu?ilišta održanog 20.09.2007 :

„ Nakon uvodnog izlaganja rektora, jednoglasno je donesena sljede?a

ODLUKA

Sve znanstveno-nastavne i nastavne sastavnice Sveu?ilišta u Splitu dužne su iz sredstava

od upisnina uplatiti Studentskom zboru Sveu?ilišta u Splitu, te podružnici Studentskog

zbora s te sastavnice, iznos od po 15,00 kuna po upisanom studentu.“

Neki od tih „velikih“ fakulteta ve? godinama ne upla?uju sredstva predodre?ena za studentske organizacije te time nanose štetu studentima splitskog Sveu?ilišta. Uzrok ovoj pojavi bi mogla biti netransparentnost SZ-a (kako fakultetskih, tako i sveu?ilišnog) što ?e se ubudu?e promjeniti (prema rije?ima novog predsjednika).

Zbog ?ega SZ nije javnost obavijestio o ovim problemima (ako ve? nije u stanju to riješiti ili ako sveu?ilišne institucije to nisu voljne) ne?emo špekulirati, ali smatramo da SZ kao krovna organizacija treba više studentske rezistencije, a manje „politi?ke volje“. (NE)financiranje SZ-a i ostalih organizacija ve? dulje vrijeme ugrožava studentski standard, dok SZ nedovoljno reagira.

Rezultati natje?aja ?e biti objavljeni na našim stranicima ( imena udruga, iznosi te projekti za koje su ti iznosi osigurani ).

Nadamo se i o?ekujemo transparentnost od strane svih organizacija!

Izabrani ?lanovi odbora za dodjelu projekata su:

Profesori: – An?elinovi? i Bolan?a
Studenti:- Marija Plazoni?, Ivan Žiži? (PMF), Ivan Pe?ek (FFST), Baškovi? (FESB), Nikola Niži? (Pravni fakultet).

Ovim tekstom želimo probuditi studentsku javnost i onu širu, jer je vrijeme za reakciju!

SZSST