Nakon poslanog dopisa rektoratu Sveu?ilišta u Splitu (kojeg možete pro?itati ovdje), dobili smo odgovor.

U svom odgovoru rektor je istaknuo kako je 2009. godine Me?unarodna ljetna škola bila eksperimenatalni projekt pokrenut odlukom Fakultetskog vije?a te nam je dostavio iscrpan odgovor dekana Ekonomskog fakulteta kojim se on o?ituje o navedenoj temi.

Izvadak iz odgovora dekana – nekoliko najbitnijih citata.

O osnivanju:

„Deklarirani cilj osnivanja Me?unarodne ljetne škole je me?unarodno pozicioniranje fFakulteta u pogledu izvrsnosti i mobilnosti studenata i nastavnika, u skladu s dobrom praksom drugih hrvatskih, europskih i svjetskih visokih u?ilišta. U tom smislu, Me?unarodna ljetna škola osniva se i radi doprinosa unapre?enju obrazovnog procesa u skladu sa zahtjevima Bolonjske deklaracije, vode?i ra?una i o deklariranim ciljevima i preporukama Sveu?ilišta u Splitu da sastavnice poduzmu dodatne napore kako bi se pove?ala uspješnost studiranja na Sveu?ilištu uz zadržavanje i ja?anje ve? dostignutih standarda kvalitete studiranja i kriterija ocjenjivanja.“

„Odlukom Fakultetskog vije?a iz lipnja 2009. pokrenuta je realizacija eksperimenatalnog programa ljetne škole. U tu svrhu, a sukladno Pravilniku, usvojen je Terminski plan Me?unarodne ljetne škole u akademskoj 2008./09. godini, po kome je istražen interes potencijalnih polaznika za odre?enim sadržajima, definirani su programski sadržaji za koje je izražen poseban interes, te utvr?eni izvo?a?i (sa i izvan Ekonomskog fakulteta u Splitu) kao i razra?eni izvedbeni planovi za identificirane programske sadržaje, posebno prilago?eni zahtjevima i specifi?nostima Me?unarodne ljetne škole (sukladno ?lanku 4. i 5. Pravilnika).“

„Me?unarodna ljetna škola ustrojava se u sklopu sustava cjeloživotnog obrazovanja, za izvo?enje programa formalnog i neformalnog obrazovanja (?lanak 3. Pravilnika). Formalno obrazovanje vezano je za izvo?enje kolegija za koje Fakultet ve? ima dopusnicu, dok se program neformalnog obrazovanja vezuje za temu i sadržaje koji su izvan studijskog programa, a predstavljaju dodatna znanja i vještine potrebne za rad, razli?ite društvene aktivnosti i osobni razvoj polaznika.“

O realizaciji:

„Ukupno je realizirano 9 pojedina?nih programa. Ljetnu školu poha?alo je ukupno 167 polaznika, u skupinama od 11 do 29.

Programi su realizirani u drugoj polovici srpnja (17.-29. srpnja). Najve?i broj polaznika pristupio je i završnoj provjeri znanja, a prolaznost po pojedinim programima kretala se u rasponu od 20% do 99%, što jasno pokazuje da su kriteriji provjere znanja bili na uobi?ajenoj, zavidnoj razini.

S obzirom da se radilo o eksperimentalnom programu, organiziran je samo jedan ciklus Me?unarodne ljetne škole. Svaki polaznik mogao je stoga upisati samo jedan od ponu?enih programa. Cijenimo da je to koncentriranje pozornosti polaznika dodatno doprinijelo kvaliteti provedbe programa. Osim toga, predavanja su ogranizirana u relativno malim skupinama, baš onakvim kakve predvi?a Bolonjska deklaracija, a ?ime je osiguran neposredan kontakt predava?a i polaznika – važan za kvalitetu procesa i lakše svladavanje ponu?enih sadržaja.“

O daljnjim planovima:

„Me?utim ve? u akademskoj 2009./2010. godini planira se, i ve? dobrano i organizira, izvo?enje više programskih sadržaja u sferi neformalnog obrazovanja, na svim razinama studija, istinski me?unarodnog karaktera. Ovaj put, projekt bi omogu?io i potpunu mobilnost studenata, a i nastavnika.“

Zaklju?no:

„Provedena analiza ekseprimentalnog programa pokazala je da se u narednom razdoblju Me?unarodna ljetna škola treba više usmjeriti prema neformalnim programima i temama. U tom smislu, posljednjih mjeseci su intenzivirani kontakti s potencijalnim predava?ima iz Nizozemske, Austrije i SAD-a za razli?ite programe na svim razinama znanstvenog i stru?nog razvoja.“

U svojim dopisima i dekan i rektor su izrazili spremnost na suradnju i sugestije od svih zainteresiranih strana kako bi projekt Me?unarodne ljetne škole zaista to i postao jer je, kako isti?u, taj projekt u prvom redu imao u vidu koristi studenata.

Predstavnici Udruge Studenti za studente Split su pozvani te su sudjelovali na sastanku s dekanom Ekonomskog fakulteta u petak (8.1.2010.) na kojem je dekan, zajedno s ostalim predstavnicima fakulteta, izrazio spremnost i otvorenost za sve sugestije i prijeloge vezano za Me?unarodnu ljetnu školu. Prisutni ?lanovi Udruge su istaknuli da bi na Me?unarodnoj ljetnoj školi trebali predavati i strani predava?i, s kolegijima koji su novi (neformalni) te na stranom jeziku (engleskom). Tako?er bi trebali znatno više biti zastupljeni strani studenti.

Stav je Udruge i da bi Me?unarodna ljetna škola trebala unijeti i više prakti?nih kolegija, a sam koncept funkcioniranja škole bi trebao biti fokusiran na studente (i one koji to nisu) koji žele ste?i dodatno obrazovanje na navedenu temu izvan onoga što u?e tijekom akademske godine, a ne na one studente koji putem Me?unarodne ljetne škole žele nadoknaditi ono što su propustili tijekom godine te tako u razmaku od dva tjedna ste?i pravo na potpis i/ili dodatni ispitni rok u srpnju.

Po statutu, svi upisani studenti imaju pravo na jednak broj izlazaka na ispit. Ovakvim organiziranjem Me?unarodne škole to nije bio slu?aj. Studenti koji bi platili, imali su mogu?nost dodatnog izlaska na ispit ?emu se mi protivimo što dovodi u neravnopravan položaj studente slabijeg imovinskog stanja.

Pozivamo sve studente zainteresirane za navedenu temu te koji imaju bilo kakve sugestije ili mišljenje neka ih ostave ovdje u komentaru post-a ili na chat-u s lijeve strane ili nam pošaljite na e-mail szssplit@gmail.com.