Natje?aj Studentskog zbora za financiranje studentskih programa

Otvoren je natje?aj Studentskog zbora za financiranje studentskih programa. Natje?aj zapo?inje 10. velja?e i traje dva tjedna, dakle do 24. velja?e.

Pravo sudjelovanja u Natje?aju imaju svi studenti Sveu?ilišta u Splitu, grupe studenata, studentske udruge s djelovanjem na podru?ju fakulteta ili Sveu?ilišta te podružnice Studentskog zbora. Programi se sastavljaju tako da slijede strukturu oglednog primjerka (obrazac SZ-2) te se, zajedno sa svom pripadaju?om dokumentacijom i popunjenim obrascem SZ-1 zape?a?enim u omotnici, predaju na protokol Sveu?ilišta, Livanjska 5/I.

U prilogu se nalaze dokumenti koje je potrebno ispuniti prilikom prijave na natje?aj kao i pravila samog natje?aja.

SZ-A.doc
SZ-A.doc
SZ-1.doc
SZ-1.doc
SZ-2.doc
SZ-2.doc